Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

Thơ Tranh: Quà Tết

Cảm tác từ Quà Xuân của Lãng Mạn


Thơ & Thơ Tranh: Kim Oanh