Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

Những Vết Chùng - Sáng Tác & Trình Bày Thụy Mi


1/ Lời Ngỏ Những Vết Chùng - Thụy Mi


2/ Những Vết Chùng - Nhạc và Lời Thụy Mi


Thụy Mi