Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014

Phần 1- 70 Năm Tình Ca - (1930-2000) Nguyễn Văn Tuyên, Dzoãn Mẫn, Đặng Thế Phong

70 Năm Tình Ca Trong Tân Nhạc Việt Nam  

 
Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Tuyên

Nhạc Sĩ Doãn Mẫn

Nhạc Sĩ Đặng Thế Phong

 

Thực Hiện: Hoài Nam, SBS radio (Úc Châu)  

* Mời thưởng thức :

Phần 2 - 70 Năm Tình Ca - 1940 Lê Thương