Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

Phần 2 - 70 Năm Tình Ca - 1940, Lê Thương

70 Năm Tình Ca Trong Tân Nhạc Việt Nam (1930 - 2000)


Nhạc Sĩ Lê Thương


Hoài Nam, SBS radio (Úc Châu)