Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Phần 4 - 70 Năm Tình Ca - Văn Cao 2

70 Năm Tình Ca Trong Tân Nhạc Việt Nam (1930 - 2000)


Nhạc Sĩ Văn CaoHoài Nam, SBS radio (Úc Châu)