Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

Phần 5 - 70 Năm Tình Ca - Dương Thiệu Tước
Hoài Nam, SBS radio (Úc Châu)