Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

Phần 6 - 70 Năm Tình Ca - Thời Kỳ 1945 - 1946


Hoài Nam, SBS radio (Úc Châu)