Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

Phần 7 - 70 Năm Tình Ca - Thẩm Oánh

Nhạc Sĩ Thẩm Oánh


Hoài Nam, SBS radio (Úc Châu)