Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

Phần 12 - 70 Năm Tình Ca - Nguyễn Thiện Tơ

Nhạc Sĩ Nguyễn Thiện TơHoài Nam, SBS radio (Úc Châu)