Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

Phần 14 - 70 Năm Tình Ca Việt Nam - Ngọc Bích, Hoàng Trọng ,Phạm Duy