Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

70 Năm Tình Ca Việt Nam - Châu Kỳ - Phần 15

Nhạc Sĩ Châu Kỳ


Hoài Nam, SBS radio (Úc Châu)