Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

Thanh Lan & Trầm Tử Thiêng – Từ Đó Đến Nay – Thu Âm Trước 1975
Nhạc: Trầm Tử Thiên
Tiếng Hát: Trầm Tử Thiên & Thanh Lan