Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

Hoa Biển - Anh Thy - Nhật Trường

Tặng 6 Phượng để tưởng nhớ Người đi ngày 6/6


Thơ Cảm Tác: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim OanhSáng Tác: Anh ThyTiếng Hát Nhật Trường