Thứ Hai, 17 tháng 7, 2017

Thương Muộn - Nguyễn Văn Đông - Thanh Lan - Thu Âm Trước 1975


Sáng Tác:Nguyễn Văn Đông
Tiếnh Hát:Thanh Lan