Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

Thu Còn Đến - Thơ Hoàng Trực - Suối Dâu Ca
Thơ: Hoàng Trực
Phổ Nhạc và tiếng hát: Suối Dâu
Hình ảnh Bright - Melbourne - Úc Châu