Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

Phù Điêu: 14 Chặng Đàng Thánh Giá

Nhân mùa Chay, xin gởi đến bà con gần xa chiêm ngắm 14 Chặng Đàng Thánh Giá 
dưới dạng phù điêu rất đẹp. Theo nguồn tư liệu từ Internet thì 14 Chặng Đàng nầy từ Nhà Thờ La Vang.
Chặng I: Chúa Giêsu bị xử án
Chặng II: Chúa Giêsu vác thánh giá
Chặng III: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần 1
Chặng IV: Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ
Chặng V: Ông Simon vác đỡ thánh giá với Chúa
Chặng VI: Bà Vêrônica lau mặt Chúa
Chặng VII: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần 2
Chặng VIII: Chúa Giêsu an ủi các phụ nữ thành Giêrusalem
Chặng IX: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần 3
Chặng X: Quân dữ lột áo Chúa Giêsu ra
Chặng XI: Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thánh giá
Chặng XII: Chúa Giêsu bị treo trên thánh giá
Chặng XIII: Hạ xác Chúa Giêsu xuống

Chặng XIV: Táng xác Chúa Giêsu vào huyệt đá mới.

Trích từ nguồn Quanvenduong