Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

Thơ Tranh: Thánh Giá Gầy


Thơ: Kim Oanh
Thơ Tranh:  Lê Tâm