Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

Thơ Tranh: Hàm Dương Thành Đông Lâu


Thơ: Hứa Hồn
Thơ Phỏng Dịch: Mailoc
Thơ Tranh: Kim Oanh