Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

Thơ Tranh: Điểm Tâm


Thơ: Đỗ Chiêu Đức
Thơ Tranh: Kim Oanh