Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

Vẫn Giòng Sông - Vẫn Giòng Sông ĐợiVẫn Giòng Sông                   Vẫn Giòng Sông Đợi

Ðâu đây vẫn giòng sông      Ðâu đây vẫn giòng sông xưa thời tuổi trẻ
Chẻ đôi một cánh đồng        Chẻ đôi một cánh đồng mát mẻ mạ non
Bên đây và bên đó               Bên đây và bên đó rộn tiếng cười dòn
Bào đệ cũng như không       Bào đệ cũng như không mòn ân nghĩa cũ  

Ðâu đây vẫn giòng sông      Ðâu đây vẫn giòng sông tràn cơn mưa lũ
Phù sa cũng vẫn nồng          Phù sa cũng vẫn nồng bồi đấp cho nhau
Tượng mẹ còn lóng ngóng  Tượng mẹ còn lóng ngóng từ lúc bắt đầu
Con cháu đã phai lòng         Con cháu đã phai lòng sao không trở lại

Ðâu đây vẫn giòng sông      Ðâu đây vẫn giòng sông đầy sợ hải
Kẻ cúi đầu, kẻ không           Kẻ cúi đầu, kẻ không soi rõ hình hài
Thủy triều chôn hai bóng    Thủy triều chôn hai bóng hằn hoài ray rức
Hai bờ ở trong lòng              Hai bờ ở trong lòng day dứt nào nguôi

Ðâu đây vẫn giòng sông      Ðâu đây vẫn giòng sông tuôn đầy hận tủi
Chừng nào hết đợi mong     Chừng nào hết đợi mong cạn những ngậm ngùi
Con đò mái chèo mụt          Con đò mái chèo mụt hòa thành tro bụi
Làm sao đưa sang sông        Làm sao đưa sang sông trở lại quê nhà

Ðâu đây vẫn giòng sông        Ðâu đây vẫn giòng sông hiền thuở mẹ cha
Con nước hay máu hồng       Con nước hay máu hồng thấm đỏ thịt da
Những ngày xưa lồng lộng    Những ngày xưa lồng lộng đậm đà thủ túc
Chảy ùa màu đặc công          Chảy ùa màu đặc công dâng lụt lạc đàn

Ðâu đây vẫn giòng sông        Ðâu đây vẫn giòng sông buồn mênh mang
Phân chia ở trong lòng           Phân chia ở trong lòng bản án lưu vong
Ðò già tàn vắng bóng             Ðò già tàn vắng bóng neo bến ngóng trông
Chẳng người muốn qua sông Chẳng người muốn qua sông lặng lẽ xa giòng

Tịnh                                           Kim Oanh