Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

Thánh GiáThánh Giá cho tôi hiểu một điều
Thế nào chân lý của cao siêu
Chết đi hạt lúa cho mầm sống
Cứu chuộc hy sinh để được nhiều...
Ngang dọc vô thường đâu biết được
Ta bà cội phúc thực bao nhiêu.!
Trăm năm trong lối vế vô ngã
Cao trọng không ngoài một chữ yêu.

Bằng Bùi Nguyên
Đăng nhận xét