Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2018

Thơ Tranh: Ly Hương


Thơ: Nguyễn Cao Khải
Thơ Tranh: Kim Oanh