Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2018

Tình Thánh GiáBuồn len ngõ vắng một chiều 
Calvê Thập Giá dập vùi thân Cha 
Vì con dang cánh tay ra 
Diù con vượt những can qua cuộc đời 
Tình yêu cứu độ cao vời 
Quỳ bên chân Chúa nhậm lời xin vâng 

Kim Oanh

Đăng nhận xét