Thứ Hai, 5 tháng 3, 2018

Thơ Tranh: Dạ


Thơ: Đỗ Chiêu Đức
Thơ Tranh: Kim Oanh