Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

Thơ Tranh: Sợi Tóc Vô Tình


Thơ: Song Quang
Thơ Tranh: Kim Oanh