Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2018

Con Đã Tin


 

Ngài sống lại rồi, ngỡ bóng ma
Môn đồ đến muộn, cũng kêu ca
- Nếu Thầy quả đúng cho rà thử *
Để đệ xem coi đặng thấu ra
- Con hãy đặt tay nơi lổ thủng **
Trò ơi! Sờ cạnh chổ gươm qua
- Hân hoan: kính lạy, Vua trời đất
Tôi sẽ tuyền rao, Chúa thật mà!


Đức Hạnh
31 03 2018

* “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin” (Ga 20,25).

** "Chúc anh em được bình an". 
Rồi Người bảo Tôma: "Ðặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Ðưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Ðừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin".

Đăng nhận xét