Thứ Tư, 4 tháng 4, 2018

Phù Dung Sớm Nở Tối Tàn


Phù Dung

Lệ rơi cố nén tận lòng
Khôn ngăn nức nỡ sầu dòng Tiền Giang
Phù Dung sớm nở chóng tàn
Thương hoa người có đoái màng đời hoa?


Kim Oanh
* * *
Bài Cảm Tác: Phù Dung Sớm Nở Tối Tàn

Phù dung sớm nở tối tàn hoa
Tuyệt diễm ban mai bóng ngã nhoà
Sắc rũ! Trơ nhành hương tản mát
Phù dung thoáng nở...chốc tàn hoa

Nhị
Đăng nhận xét