Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

Khóc Bạn Ng. Thới Đông!Thơ: Dương Hồng Thủy
Thơ Tranh: Kim Oanh