Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

Thơ Tranh: Đôi Cánh Đắp


Thơ & Ảnh Chụp: Nguyễn Cao Khải
Thơ Tranh: Kim Oanh