Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016

Sầu ThuLá thu lót ổ sầu nằm
Nhớ nhung vướn mắc trầm ngâm nghĩ gì
Mùa ơi thức dây mau đi!
Hoàng hôn luống tuổi xuân thì vội qua

Kim Oanh