Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2016

Phượng Ơi


Thơ: Trương Văn Phú
Thơ Tranh: Kim Oanh