Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016

Thơ Tranh: Song Hành

Từ bài thơ " Cô Đơn" của Biện Công Danh


Thơ & Thơ Tranh: Kim Oanh