Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

Nối Lại Vườn Thơ CũTrót mấy ngày qua"vườn"* vắng tanh!
Không ai thăm viếng mốc rêu xanh
Một thời ngọn bút cây thêm nhánh
Mấy thuở vần văn nụ nảy cành
Chẳng lẽ hồn thơ đà cạn ý??
Hay là thi tứ đã tàn canh??
Tri âm nối lại thời gian cũ
Xướng họa cùng nhau chẳng độc hành!

Song Quang
***

(Cảm tác Nối Lại Vườn Thơ Cũ của Song Quang)

Sao để vườn thơ thẩn lạnh tanh
Thiếu tình cạn nghĩa cây chẳng xanh
Không người cắt tỉa um tùm nhánh
Để hoa úa rụng trơ trụi cành
Nhớ xưa cùng chén thơ tràn ý
Chờ người bầu bạn suốt năm canh
Tri tâm về lại khơi mùa cũ
Đối ẩm cùng nhau bước song hành.

Kim Oanh