Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

Thơ Tranh: Cô Lái Đò

 

Thơ: Phương Hà
Thơ Tranh: Kim Oanh