Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

Thơ Tranh: Giăng Tơ


Thơ: Đắc Thu
Thơ Tranh: Kim Oanh