Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

Một Niềm Phó Thác – Lm. Nhạc Sĩ Nguyễn Mộng Huỳnh – Như ÝSáng tác: Lm. Nhạc Sĩ Nguyễn Mộng Huỳnh 
Trình Bày: Ca Sĩ Như Ý