Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

Đóng Đinh Chúa Thêm Một Lần - Nhạc & Lời Trương Lê Sơn - Tiếng Hát Hoàng Lê ViNhạc & Lời Trương Lê Sơn
Tiếng Hát Hoàng Lê Vi 
Thực Hiện: Sống Đạo