Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

Ngôn Hoài 言懷 - Thiền Sư Không Lộ (1016 - 1094)Ngôn Hoài-Thiền Sư Không Lộ (1016 - 1094)

Trạch đắc long xà địa khả cư
Dã tình chung nhật lạc vô dư
Hữu thì trực thướng cô phong đỉnh
Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư

Phụ Chú:
1- Long xà địa = Vùng đất rồng rắn hoang dã ,không người ở
2- Dã tình = Tình quê chơn chất, buồn vui hồn nhiên
3- Thái hư = Trời đất vô cùng

Dịch Xuôi: Đôi Lời Hoài Cảm
PKT 03/16/2016
Chọn được chỗ đất rồng rắn hoang vu để làm nơi ở
Tình quê chỉ biết suốt ngày vui
Đôi lúc trèo thẳng lên tận đỉnh núi đứng chơ vơ vắng lặng
Hú một tiếng dài nghe lạnh cả càn khôn

Ngôn Hoài

Chọn đất hoang vu làm chỗ ở 
Lòng quê vui đạo với thiên thu.
Đôi khi lên thẳng đầu non đứng 
Cất tiếng hú dài lạnh thái hư 

Phạm Khắc Trí 
03/16/2016
***
言懷                        Ngôn Hoài

擇得龍蛇地可居,Trạch đắc long xà địa khả cư,
野情終日樂無餘。 Dã tình (*) chung nhật lạc vô dư.
有時直上孤峰頂,Hữu thì trực thướng cô phong đính
長叫一聲寒太虛。Trường khiếu (**) nhất thanh hàn thái hư.

倥路禪師                Không Lộ Thiền Sư

(*) Theo Quên Đi nghĩ Dã Tình không thể là Tình Quê. Dã là hoang dại. Tình là tình cảm, trạng thái tâm lý.
Như thế Dã Tình ở đây có thể hiểu là tâm trạng thoải mái, không bị gò bó.
(**) Trường khiếu ở đây không thể là tiếng hú. Có thể hiểu là những lời Niệm, tụng của Nhà Sư.

Bài dịch: Lời Nói Tự Nơi Lòng

Thế đất rắn rồng chọn ẩn cư
Tháng ngày vui thú bởi vô tư
Đi lên một mạch đầu non lẻ
Tiếng niệm truyền vang cõi lạnh hư.

Quên Đi
***
Các Bài Dịch Khác:
Tự Lòng

Vùng đất Rắn Rồng chọn ẩn thân
Hồn nhiên vui thú bước đường trần
Lên non một mạch chơ vơ đứng
Cõi lạnh lan truyền tiếng tụng ngân 

Kim Oanh
***
Thảo Dã An Cư


Đường lên rồng rắn chốn hoang cư,
Thảo dã nhàn vui một cõi tư...
Có lúc đỉnh cao nhìn vách đứng,
Âm vang hú vọng lạnh chân như.

Mai Xuân Thanh
***
Tự Lòng Ta

Chọn đất rắn rồng nơi ở ẩn
Tháng ngày vui thú sống thong dong
Núi kia tận đỉnh chơ vơ đứng
Niệm tiếng vang rền lạnh cõi không

Kim Phượng