Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

Tưởng Thưởng Lục - Trường Trung Học Nguyễn Thông Năm 1957

Trường Trung Học Nguyễn Thông là Tiền Thân trường Trung Học Tống Phước Hiệp.


Lê Bửu Trân