Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

Thơ Tranh: Phương Lan Đề Thơ


Thơ: Phương Lan 
Thơ Tranh: Kim Oanh