Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

Thơ Tranh: Thương Ghế


Thơ & Hình Ảnh: Biện Công Danh
Thơ Tranh: Kim Oanh