Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

Thơ Tranh: Chiều Quê


Thơ: Lê Kim Thành

Thơ Tranh: Kim Oanh