Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

Thơ Tranh: Tình Quê

Thơ: Cao Linh Tử
Thơ Tranh: Kim Oanh