Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2015

Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Kỳ II, 2015- Melbourne - Australia - Phần 1

Đại Hội Thánh Mẫu La Vang kỳ II được tổ chức tại: Trung Tâm Hoan Thiện, Keysborough - Melbourne Australia. Ngày 2-5 và 3-5-2015.