Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

Thơ Tranh: Tình Thu


Thơ: Quên Đi
Thơ Tranh: Kim Oanh