Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015

Tịnh Lòng…


Thắp lên ngọn nến vô thường
Soi tâm phiền não tìm đường bình yên
Vọng chuông thức tĩnh ngã nghiêng
Tịnh lòng mộng mị, điềm nhiên lụy trần

Kim Oanh