Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2015

Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Kỳ II, 2015- Melbourne - Australia - Phần 2


 

Hình Ảnh: Uyển Nhi, Ánh Nguyệt & Thanh Bình