Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

Đêm Dạ Tiệc Kỷ Niệm Lễ Bổn Mạng 11/7/2015 - Holy Name Night
Kim Oanh, Bích Ngọc

Bích Ngọc