Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

Thơ Tranh: Tuyệt Cú Đỗ Phủ - Kim Phượng Dịch Thơ


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh