Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

Thơ Tranh: Yêu Thầm


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh